همه هستند ولی مانده به کامل شدنم,یک عدد آدم کمیاب که انسان باشد!

انسان گاهی خودش را اشتباهی آدم حساب می کند!

محسن جامعی