و خدا رحم کند تا نرسد روزی که,قید موهای خودش را بزند دختر شهر

هیچ جنگی خطرناک و کشنده تر از این نیست که دختری رو در روی ارتش آینه ها مو های خودشو تسلیم کنه!

محسن جامعی