پادکست های آموزش زبان انگلیسی

پادکست های آموزشی زبان انگلیسی- نگارش حرفه ای

پادکست آموزش نگارش زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته کاری از محسن جامعی https://aspb16.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/6396c81209bdafc2aaa52749b6f806dd22338997-720p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjYxNzMwYTI4YmQ1Zjk5MmQ3ZWQ2ODUwNmI0NmNiMzg1IiwiZXhwIjoxNjEzOTQ0NDQ4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-JvIy0eGinGCMQLjwDyrJldMwhJj-su5ix_bnA3dOw0 معرفی پادکست های نگارش انگلیسی قسمت اول- Process Writing